Tjänstekatalog

HDS Hälsodatatjänster

Tjänstetyp
Nyckelord
Namn

Syftet med kursen ”Artificiell intelligens för Ledare” är att ge chefer, ledare och beslutsfattare en djupare förståelse för AI och öka förståelsen för möjligheter, svårigheter, nytta och risker kopplat till AI. Det är varken en introduktionskurs till AI eller en ”AI for dummies” kurs, istället avmystifieras AI och görs till ett relevant verktyg för chefer, ledare och beslutsfattare.

Tjänstetyp:
Kurs och utbildning
Leverantör:
Linnéuniversitetet
Plats:
Växjö/alternativt Online

Vi tar fram skräddarsydda utbildningar på begäran, utefter behov och kontext. Vi arbetar med att göra en behovskartläggningar, framtagande av koncept och genomförande av utbildningar.

Tjänstetyp:
Kurs och utbildning
Leverantör:
Compare
Plats:
Online

Tjänsten "Matchmaking med patientexperter för utveckling och innovation" ger möjlighet att sammanföra vårdrelaterade organisationer, forskare och innovatörer med patientexperter. Genom att använda patienternas värdefulla insikter och erfarenheter bidrar tjänsten till att utveckla mer användarcentrerade och effektiva lösningar inom hälso- och sjukvården.

Tjänstetyp:
Konsultation
Leverantör:
Uppsala universitet
Plats:
Online

Mentorskap för nystartade företag: EIT Health har ett nätverksprogram för mentorskap och coaching som är öppet för rekommenderade nystartade företag året runt.

Tjänstetyp:
Konsultation
Leverantör:
EIT Health och sarmebtspartners
Plats:
Online

Leap for Life/Högskolan i Halmstad arrangera i partnerskap med de halländska kommunerna och Region Halland en återkommande digital seminarieserie som bidrar till att skapa förståelse för hur informationsdriven vård kan bidra till svensk hälso- och sjukvård och vård och omsorg, samt att redogöra för hur kunskapsläget ser ut. Föreläsningar varvas med informella samtal och deltagarna får en möjlighet att inhämta ny kunskap, mötas över organisations- och verksamhetsgränser, diskutera och reflektera tillsammans.

Tjänstetyp:
Seminarier och workshops
Leverantör:
Leap for Life/Högskolan i Halmstad
Plats:
Online

Seminarieserien "Patientperspektiv inom hälsodata" består av två engagerande och informativa seminarier som fokuserar på att lyfta fram patienternas perspektiv och erfarenheter inom användningen av hälsodata, 2-3 tillfällen.

Tjänstetyp:
Seminarier och workshops
Leverantör:
Uppsala universitet
Plats:
Online

SME i tidig innovationsfas och som har en koppling till KTH eller dess partnerhögskolor kan få chansen att pitcha till investerarnätverket EarlyBird Network på KTH Innovation i samband med en investerarfrukost. Om bolaget är i förkommersialiseringsfas, kan även ytterligare ett tillfälle ske i samband med Value Creation Forum. Pitchande bolag får även övningstillfällen tillsammans med projektledare och affärsutvecklingscoacher på KTH Innovation.

Tjänstetyp:
Seminarier och workshops
Leverantör:
Kungliga Tekniska Högskolan
Plats:
Teknikringen 1, Stockholm + Online

KTH Innovation Readiness Level™ är ett komplett ramverk för att vägleda idéutveckling och bedöma idéstatus över nyckeldimensioner.

Tjänstetyp:
Konsultation
Leverantör:
Compare/DigitalWell Arena
Plats:
Online

Tjänsten "Test av tjänst/produkt ur ett användbarhetsperspektiv" erbjuder en metod för att utvärdera och förbättra tjänster eller produkter i enlighet med användbarhetsprinciper.

Tjänstetyp:
Konsultation
Leverantör:
Uppsala universitet
Plats:
Online eller i Uppsala

Tjänsten "Test av tjänst/produkt ur ett etikperspektiv" erbjuder en metod för att utvärdera och förbättra tjänster eller produkter i enlighet med etiska principer.

Tjänstetyp:
Konsultation
Leverantör:
Uppsala universitet
Plats:
Online eller i Uppsala

Tjänsten "Test av tjänst/produkt ur ett patient/närstående-perspektiv" erbjuder en metod för att utvärdera och förbättra tjänster eller produkter inom hälso- och sjukvården med fokus på patienternas och närståendes behov och upplevelser. Genom att engagera patienter och närstående som testanvändare kan tjänsten eller produkten granskas utifrån användbarhet, tillgänglighet, användarvänlighet och effektivitet. Resultaten från testningen ger värdefulla insikter och feedback för att identifiera styrkor och svagheter samt möjliga förbättringsområden.

Tjänstetyp:
Konsultation
Leverantör:
Uppsala universitet
Plats:
Online eller i Uppsala/Stockholm

Riktad matchmaking: EIT Health har en lång historia av att arrangera matchmaking-evenemang.

Tjänstetyp:
matchmaking
Leverantör:
EIT Health
Plats:
både fysiskt och online

Centrum för hälsodata erbjuder möjlighet till rådgivning om hur krav och förutsättningar samt till vissa delar tillgängliga hälsodata inför ansökan om utlämning av hälsodata för sekundäranvändning för forskning

Tjänstetyp:
Konsultation
Leverantör:
Region Stockholm Centrum för hälsodata
Plats:
Online

Showroomet visar lösningar för vård i hemmet, med syfte att exemplifiera och visualisera några av de möjliga lösningar som finns för att bedriva egenvård eller vård i hemmet.

Tjänstetyp:
Infrastruktur
Leverantör:
eHealth Arena
Plats:
Linnéuniversitetet, Universitetsplatsen 1, Hus Vita, våning 2, 392 31 Kalmar

Vi hjälper dig att skapa skräddarsydda event för din verksamhet för att kompetensutveckla och inspirera er verksamhet inom området. Vi stöttar er med att ta fram ett koncept samt planering till genomförande och utvärdering av ditt event.

Tjänstetyp:
Seminarier och workshops
Leverantör:
Bron Innovation
Plats:
Där behovsägare väljer

Kursens övergripande mål är att studenterna ska erhålla kunskaper och färdigheter att välja, värdera och tillämpa olika hälsoinformatikstandarder för att lagra, hitta, representera och utbyta data mellan olika hälsoinformationssystem. Kursen ger en översikt över befintliga standarder och terminologier såsom HL7 FHIR, openEHR och SNOMED CT samt praktiska övningar i att använda dessa.

Tjänstetyp:
Kurs och utbildning
Leverantör:
Karolinska Institutet
Plats:
Solna, Tomtebodavägen 18a

Stöttning i form av processledning och roll som intermediär part vid Test i verklig miljö av digital hälsotjänst i offentlig sektor.

Tjänstetyp:
Konsultation
Leverantör:
Compare/DigitalWell Arena
Plats:
Online

Testbädd e-hälsa i Region Kalmar län, inriktad på hälso- och sjukvård, psykiatri och tandvård, ger möjlighet att utveckla nya produkter/tjänster och arbetssätt inom e-hälsa.

Tjänstetyp:
Konsultation
Leverantör:
Region Kalmar län
Plats:
Region Kalmar län

Centrum för hälsodata har i uppdrag att också utveckla samverkan med olika industrier där fokus är användning av hälsodata. Sedan flera år har regionen använt data för analys av olika terapiområden bland annat vad gäller patientprocesser, vårdkontakter, läkemedelsanvändning, samsjuklighet och vårdkostnader. Kunskapen från analyserna har internt i regionen använts av olika interna verksamheter för utveckling av vården.

Tjänstetyp:
Infrastruktur
Leverantör:
Region Stockholm Centrum för hälsodata
Plats:
Projekt

Vi samlar och koordinerar en testpanel med presumtiva användare som under ett enskilt tillfälle får testa och utvärdera en tjänst eller en produkt.

Tjänstetyp:
Konsultation
Leverantör:
Leap for Life
Plats:
Halmstad

Vi erbjuder coachning vid förberedelser inför test av produkter och tjänster.

Tjänstetyp:
Konsultation
Leverantör:
Leap for Life
Plats:
Online

Vi lär känna dina utmaningar och ser hur dessa kan matchas med lämpliga resurser och erbjudanden som kan stötta din affär vidare. Vi tittar på om det är ett inkubator eller acceleratorprogram i Västsverige som kan vara aktuellt.

Tjänstetyp:
Konsultation
Leverantör:
Leap for life
Plats:
På plats eller online

Programmet User Validation Labs (ULabs) förbinder dig med EIT Health-partners i Europa som kan hjälpa dig att organisera och genomföra en valideringsstudie för din nystartade innovation.

Tjänstetyp:
Konsultation
Leverantör:
EIT Health and partners
Plats:
Online

Kursen lär ut hur man sätter upp och tränar en AI-modell för analys av hälsodata. Deltagare kan använda sina egna dataset i kursen.

Tjänstetyp:
Kurs och utbildning
Leverantör:
Kungliga Tekniska Högskolan
Plats:
Kungliga Tekniska Högskolan, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa KTH Campus Flemingsberg, Hälsovägen 11 C, 141 57 Huddinge

Leap for Life planerar och faciliterar ett möte med en expert. Tillsammans identifierar vi vilka frågor som ska diskuteras och undersöker vilken expert som kan ge input till dessa frågeställningar.

Tjänstetyp:
Konsultation
Leverantör:
Leap for Life
Plats:
Online

Kurs i fyra steg som lär dig mer om biobanker och hälsodataregister och hur du använder dem

Tjänstetyp:
Kurs och utbildning
Leverantör:
EIT Health
Plats:
Online

Utformning av innehåll i ansökningar och finansieringsprogram: EIT Health är starkt kopplat till nationella finansieringsorganisationer och är en del av Horizon Europe-programmen.

Tjänstetyp:
Konsultation
Leverantör:
EIT Health
Plats:
Online

Medlen som delas ut inom VFT-1 programmet ska stödja och möjliggöra de första stegen för att verifiera och utveckla ett fungerande affärskoncept vilket ofta innebär att analysera intresse och behov på marknaden, ta fram prototyper, söka patent, bygga team och genomföra pilottester med kunder.

Tjänstetyp:
Konsultation
Leverantör:
Kungliga Tekniska Högskolan
Plats:
Teknikringen 1, Stockholm + Remote

Få vägledning till finansiering i ditt företag eller organisation.

Tjänstetyp:
Konsultation
Leverantör:
Blue Science Park
Plats:
Karlskrona

Rådgivare inom EEN stöttar små och medelstora företag att identifiera möjligheter för finansiering av innovationsprojekt, forskning och utveckling samt kopplat till internationalisering.

Tjänstetyp:
Konsultation
Leverantör:
Enterprise Europe Network (EEN)
Plats:
Online

Vägen mot European Health Data Space är en serie av två onlineseminarier som utforskar utmaningarna och möjligheterna med att skapa en integrerad och säker plattform för delning av hälsoinformation i Europa. Seminarierna ges på svenska.

Tjänstetyp:
Seminarier och workshops
Leverantör:
Uppsala universitet
Plats:
Online

Tidigare erfarenheter visar att företag och organisationer i många fall är osäkra kring hur de kan gå vidare med sina idéer kopplat till hälsodata och behöver handledning och stöd för att diskutera sitt nuläge och vägen framåt.

Tjänstetyp:
Konsultation
Leverantör:
Linnéuniversitetet
Plats:
Online, Hybrid, Onsite depending on the needs of the organization/löpande

Syftet är att bryta ner den stora elefanten som hälsodata kan vara, till konkreta behov och möjligheter både på kort och lång sikt för att få en förståelse för behoven hos organisationen vi arbetar med.

Tjänstetyp:
Seminarier och workshops
Leverantör:
Linnéuniversitetet
Plats:
Online, Hybrid, Onsite depending on the needs of the organization

Denna workshop vänder sig till offentliga organisationer såsom regioner och myndigheter som tillhandahåller hälsodata för sekundäranvändning, samt till SMEs som utvecklar tjänster kring syntetisering av hälsodata.

Tjänstetyp:
Seminarier och workshops
Leverantör:
Region Stockholm Centrum för hälsodata
Plats:
Online

Uppstartsworkshop, uppföljningsmöte digitalt samt ett öppet webinarium för alla som är anslutna till KTH Innovation Readiness Level-verktyget. Idag är över 1000 organisationer anslutna och med ett växande community får bl.a via webbinarium ta del av uppdateringar och lärdomar om hur verktyget kan hjälpa dem i deras innovationsutvecklingsarbete.

Tjänstetyp:
Seminarier och workshops
Leverantör:
Kungliga Tekniska Högskolan
Plats:
Online